Skip to main content

"Méi net am Mee" am Naturpark Our

De “Méi net am Mee” ass eng Initiativ, bei der dozou opgeruff gëtt, Gréngflächen am Siidlungsraum am Mount Mee net ze méien. Och d’Naturparken huelen un dëser Aktioun deel. Méi konkret hunn sech dëst Joer och d’”Naturpark-Our” Gemengen dofir entscheet e puer Wisen am Mee net ze méien. D’Ziler sinn op eng méi naturschounend Fleeg vu Wisen ze sensibiliséieren an duerch d’Upassung vun de Méipraktike wichteg Liewensraim a Narungsquelle fir heemesch Déierenaarten ze schafen. 

Maach mat an entdeck d’Planzen- an Déierendiversitéit op de Wisen mat iNaturalist! D‘Plattform iNaturalist erlaabt et Dir Fotoen an Tounopname vun deem ze maache wat’s De an der Natur gesäis an héiers. Dës gesammelt Donnéeë kënnen doropshin, zesumme mam Standuert an Zäitpunkt, op eng online Datebank eropgeluede ginn, wou Expert’en déi verschidde Planzen- an Déierenaarte bestëmmen. Esou kanns och Du zur Dokumentatioun vun der Aartevillfalt hei zu Lëtzebuerg bäidroen an deng Entdeckunge mat aneren Notzer deelen. Méi Informatioune ginn et op iNaturalist.org oder an der App.   

 

DE 

„Méi net am Mee” ist eine Initiative, bei der dazu aufgerufen wird, Grünflächen im Siedlungsraum im Mai nicht zu mähen. Auch die Naturparke nehmen an dieser Aktion teil. Konkreter haben sich dieses Jahr  auch die „Naturpark Our”-Gemeinden dazu entschieden einige Wiesen im Mai nicht zu mähen. Die Ziele sind auf eine naturschonendere Pflege von Wiesen zu sensibilisieren und durch die Anpassung der Mähpraktiken wichtige Lebensräume und Nahrungsquellen für heimische Tierarten zu schaffen.  

Mach mit und entdecke mit iNaturalist die Pflanzen- und Tiervielfalt auf den Wiesen! Mit der iNaturalist-Plattform kannst Du Fotos und Tonaufnahmen von dem machen, was Du in der Natur siehst und hörst. Diese gesammelten Daten können dann zusammen mit Ort- und Zeitangabe in eine Online-Datenbank hochgeladen werden, in der Experten die verschiedenen Pflanzen- und Tierarten bestimmen. So kannst auch Du zur Dokumentation der Artenvielfalt hier in Luxemburg beitragen und deine Entdeckungen mit anderen Nutzern teilen. Weitere Informationen auf iNaturalist.org oder in der App. 

 

FR  

« Méi net am Mee » est une initiative qui appelle à ne pas tondre les espaces verts dans les zones urbaines au mois de mai. Aussi les Parcs naturels participent à cette intiaitve. Plus précisément les communes membres du Parc naturel de l'Our aussi ont décidé cette année de ne pas tondre certains gazons en mai. Il s'agit de sensibiliser à un entretien des gazons plus respectueux de la nature et, en adaptant les pratiques de fauchage, d’offrir des sources de nourriture et des habitats vitaux aux espèces animales indigènes. 

Participe et découvre la diversité des plantes et des animaux sur les pelouses avec iNaturalist ! Avec la plate-forme iNaturalist, tu peux prendre des photos et des enregistrements sonores de ce que tu vois et entends dans la nature. Les données collectées peuvent ensuite être téléchargées, avec indication du lieu et de l'heure, dans une base de données en ligne où des experts déterminent les différentes espèces de plantes et d'animaux. Ainsi, tu peux toi aussi contribuer à la documentation de la biodiversité ici au Luxembourg et partager tes découvertes avec d'autres utilisateurs. Plus d'informations sur iNaturalist.org ou dans l'application. 

 

EN  (The following text was translated using the deepl.com tool. Please excuse possible errors.) 

"Méi net am Mee" is an initiative that calls on people not to mow green spaces in urban areas in May. The Nature Parcs also participate this year. Furthermore, the "Naturpark Our" municipalities have also decided not to mow some meadows in May. The aim is to sensitize people to more nature-friendly maintenance of meadows and to create important habitats and food sources for native animal species by adapting mowing practices.  

Join in and discover the diversity of plants and animals in the meadows with iNaturalist! With the iNaturalist platform, you can take photos and make sound recordings of what you see and hear in nature. This collected data can then be uploaded to an online database together with the location and time, where experts can identify the various plant and animal species. In this way, you too can contribute to the documentation of biodiversity here in Luxembourg and share your discoveries with other users. You can find more information on iNaturalist.org or in the app. 

----------------------------------- 

 

 

Datum

01/05/2024 00:00
01/06/2024 00:00

KATEGORIE

Share